Zarządzanie najmem nieruchomości

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Co kryje się pod pojęciem zarządzanie/administrowanie najmem – podstawa prawna, definicja.
  2. Jakie elementy powinna zawierać umowa o zarządzanie/administrowanie najmem.
  3. Usługa zarządzania/administrowania najmem, a rodzaj nieruchomości i czas najmu.
  4. Czynności jakie można wykonywać w oparciu o umowę zarządzania/administrowania najmem.
  5. Analiza rynku, nieruchomości oraz właściciela. Na czym to polega?
  6. Jak dobrze przygotować ofertę najmu lokalu?
  7. Jak weryfikować najemców?
  8. Rozwiązywanie problemów z najemcą.
  9. Dobra umowa najmu jako podstawowe narzędzie w zarządzaniu/administrowaniu najmem.
  10. Jak dobrze zabezpieczyć najem?
  11. Jak dobrze rozliczać najem?

TERMIN SZKOLENIA

 • 4 październik 2023 r., godz. 10.00 – 15.00

  Katowice, ul. Mickiewicza 29

ZGŁOSZENIA I KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Koszt szkolenia:

  • pracownicy firm członkowskich KIGN 200,00 zł brutto/ osobę
  • osoby posiadające licencję KIGN  (nie będące członkiem KIGN) 250,00  zł brutto/ 1 osoba
  • pozostałe osoby 300,00 zł brutto/ 1 osobę

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przyjmujemy do dnia 29.09.2023 r.

PŁATNOŚCI

 • KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

  ul. Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

  rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

  tytuł przelewu: “imię i nazwisko uczestnika szkolenia, data szkolenia”

 • Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

PROWADZĄCY

 • Michał Zadróż

  właściciel biura nieruchomości

KARTA ZGŁOSZENIA

 • zarządzanie najmem 04-10-23 (#35)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  Zarządzanie najmem nieruchomości

  Katowice, 4 październik 2023 r.

  200,00 zł brutto/ osoba

  250,00 zł brutto/ osoba

  300,00 zł brutto/ osoba

  Dane osobowe 

  Warunki uczestnictwa

  • Organizatorem szkolenia jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach.
  • Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa do Izby stanowi zawarcie wstępnej umowy pomiędzy KIGN Delegatura w Katowicach a Zgłaszającym. Integralnym załącznikiem karty zgłoszenia jest potwierdzenie opłaty za szkolenie.
  • Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania szkolenia.
  • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora szkolenia.
  • Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
  • W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować Organizatora min. 5 dni przed datą szkolenia, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl
  • Brak uiszczenia opłaty za szkolenie skutkuje anulowaniem zgłoszenia.

  Zgoda na newsletter

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji handlowych i edukacyjnych od Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz jej partnera Instytutu Gospodarki Nieruchomościami poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za moją zgodą - przez e-mail lub telefon.

  Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń/ kursów/ warsztatów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na adres poczty elektronicznej e-mail:biuro@kignkatowice.pl ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzieleń.
  3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w związku z realizacją czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwalonego statutu oraz realizacją zadań zleconych.
  4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub do podjęcia działań, na Pani/ Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
  5. Dane osobowe udostępnione przez Panią / Pana nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania.
  6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, biuro rachunkowe).
  7. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
  8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • usunięcia swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice usług/ produktów, jak również w celach statycznych.
  3. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których będzie Pani/ Pan zobowiązana/ y.
  6. W przypadku, gdy warunkiem zawarcia umowy będzie podanie przez Panią/ Pana danych a na ich podanie nie wyrazi Pani/ Pan zgody, umowa nie będzie mogła być zawarta i zrealizowana.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.