Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach jest jednostką podległą Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami, która jest największą ogólnopolską izbą zrzeszającą przedsiębiorców rynku nieruchomości.

Powołanie Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami służy przede wszystkim dalszemu rozwojowi polskiego rynku nieruchomości, szczególnie w obszarze związanym z zarządzaniem nieruchomościami oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. 

Priorytetowym celem działalności Delegatury Katowice jest stworzenie możliwości wymiany wzajemnych doświadczeń i informacji wśród zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Szczególny nacisk kładziemy na integrację naszego środowiska oraz podnoszenie kwalifikacji i wiedzy praktycznej, poprzez organizacje branżowych spotkań, praktycznych kursów. Jesteśmy otwarci na współpracę i realizację nowych projektów, które mają na celu aktywizację i wsparcie naszego środowiska. Prowadzone przez nas działania skutkują nieustannie powiększającym się gronem osób, które posiadają licencję Zarządcy Nieruchomości KIGN oraz Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN.

Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami

Głównym zadaniem pośrednika w obrocie nieruchomościami jest nie tylko kojarzenie dwóch stron (sprzedającego – kupującego, wynajmującego – najemcy) w celu sprzedaży, kupna, najmu nieruchomości ale również profesjonalne i skuteczne doradztwo oraz indywidualne podejście do Klienta.

Zarządca Nieruchomości

Praca Zarządcy Nieruchomości polega na analizie, monitorowaniu czynników, od których

Manager Najmu Nieruchomości

Od kilku lat wyraźnie zauważalnym na rynku nieruchomości stało się rosnące zainteresowanie

Zarządca sądowy

Zarząd  sądowy (przymusowy) wykonywany jest pod kontrolą sądu. Zarządca dokonuje wszelkich czynności w ramach zwykłego zarządu, natomiast w sprawach przekraczających zwykły zarząd wymagana jest zgoda stron, a w razie jej braku zgoda sądu. Zarządcą może być jeden ze współwłaścicieli lub osoba trzecia. Nie ma przeszkód, by sąd ustanowił zarządcą wnioskodawcę. Pozostali współwłaściciele nie mogą sprzeciwić się wyborowi konkretnej osoby na zarządcę.

Aktualności

Najnowsze kursy, szkolenia, wydarzenia