NIERUCHOMOŚCI

Prosumentyzm w budynkach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

 

 

Redakcja: Jak powinno wyglądać Panie prezesie rozliczenie energii elektrycznej OZE w budynku wielolokalowym w spółdzielniach mieszkaniowych i we wspólnotach mieszkaniowych ?

Arkadiusz Borek: W ramach inwestycji OZE w budynku wielolokalowym możliwe jest korzystanie różnych form rozliczenia energii elektrycznej.

Redakcja: Jakich wskazówek zatem udzieliłby Pan zarządcom nieruchomości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych? Jak można to wyjaśnić ?

Arkadiusz Borek: Przed podjęciem decyzji przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego o wyborze sposobu rozliczeń istotne jest określenie rocznego zużycia energii elektrycznej dla części wspólnej (oświetlenie, windy, pompy, ogrzewanie elektryczne oraz inne istniejące lub planowane urządzenia), oraz określenie ilości produkowanej energii elektrycznej z instalacji OZE, gdzie podstawą jest określenie możliwej do wykorzystania powierzchni dachu, gruntu, a nawet elewacji.

Redakcja: Można uznać, że jeśli roczne zużycie i produkcja energii elektrycznej będą do siebie zbliżone, to najlepszym wyborem będzie skorzystanie z przepisów tzw. prosumenta indywidualnego dla samej części wspólnej?

Arkadiusz Borek: Tak, należy jednak wziąć pod uwagę sposób funkcjonowania jego rozliczenia (tzw. net-billing w tym wprowadzenie od 2 lipca 2024 r. rozliczeń godzinowych) oraz to, jak wiele energii będzie zużywanej w ciągu godziny, w której została wyprodukowana (tzw. autokonsumpcja). Jest to ważne, ponieważ zapisywanie na koncie prosumenckim wartości pochodzącej z niewykorzystanej energii odbywa się po cenach niższych niż jej odkupu. Z tego powodu warto rozważyć dodatkowo instalację magazynu energii. Natomiast jeśli roczne zużycie w części wspólnej jest znacząco mniejsze, można rozważyć wykorzystanie całej powierzchni dachu i innych miejsc, a pozostałą część energii elektrycznej przeznaczyć do rozliczenia w ramach prosumenta zbiorowego  albo prosumenta lokatorskiego, który jest prosumentem indywidualnym, dedykowanym tylko dla części wspólnych budynków wielolokalowych, z możliwością bezpośredniego otrzymywania wynagrodzenia za energię na wskazane konto, dla którego przepisy są w trakcie opracowywania.

Redakcja: Już teraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także zarządcy nieruchomości oraz inne podmioty mogą uzyskać status prosumenta energii odnawialnej (prosumenta indywidualnego), wytwarzającego energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego. Zapowiedziane wprowadzenie nowej formy rozliczenia dla części wspólnych budynku wielolokalowego (prosument lokatorski) zakłada możliwość zmiany formy otrzymywanego wynagrodzenia za energię ?

Arkadiusz Borek: Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad zmianami zakładającymi wprowadzenie nowego sposobu rozliczeń energii elektrycznej dla części wspólnych budynków wielolokalowych. Rozwiązanie zostało zapowiedziane przez Ministra Rozwoju i Technologii 28 grudnia 2022 r. 

W budynkach wielorodzinnych dla części wspólnych już obecnie można rozliczać energię elektryczną w formie tzw. prosumenta energii odnawialnej, czyli prosumenta indywidualnego. Natomiast należy wyraźnie podkreślić, że  Prosument lokatorski zakłada możliwość zmiany formy otrzymywanego wynagrodzenia za energię. Forma wynagrodzenia w postaci obniżenia rachunków za energię przez sprzedawcę, jak jest dzisiaj, będzie mogła zostać zmieniona na comiesięczny przelew wartości tej energii, w formie pieniężnej, na wskazane konto. Wartość energii będzie określana na podstawie rynkowej miesięcznej ceny tej energii. Oczywiście w przypadku energii wytworzonej i zużytej w tej samej godzinie, nie będzie obowiązku uiszczania za nią opłat, w tym opłat dystrybucyjnych zmiennych – tak, jak jest w przypadku rozliczania innych prosumentów indywidualnych. Wprowadzenie opcji zmiany formy wynagrodzenia pozwoli na bezpośrednie wykorzystanie zgromadzonych środków pieniężnych na potrzeby danego budynku, np. remonty lub obniżenie czynszów lokatorów. Ponadto, pozwoli to na zamontowanie instalacji OZE o większej mocy, aniżeli zapotrzebowanie części wspólnej, ponieważ nie będzie ryzyka, że część wynagrodzenia za energię przepadnie, tak jak ma to obecnie miejsce w sytuacji nierozliczenia wprowadzonej do sieci energii w okresie 12 miesięcy. Pozostałe zasady rozliczenia pozostają takie same, jak zasady dotyczące innych prosumentów energii odnawialnej, czyli prosumentów indywidualnych, określone w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Należy jednak wyraźnie podkreślić, że są to wstępne założenia legislacyjne, a ostateczne przepisy mogą przybrać inną formę. Natomiast wracając do kwestii magazynu energii, umożliwi on sprzedaż części energii w późniejszych godzinach co będzie wiązało się z wyższym przychodem z tego tytułu dla spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

Redakcja: Prosumentyzm w budynkach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych czeka więc rewolucja ?

Arkadiusz Borek: Może nie będzie to mega rewolucja lub trzęsienie ziemi, ale na pewno wielka ewolucja związana z efektywnością energetyczną, która będzie dotyczyła zarządzanych przez nas budynków wielolokalowych. Mieszkańcy budynków zbiorowego zamieszkania słusznie domagają się możliwości uczestnictwa w tej transformacji energetycznej kraju, chcą realnie obniżać koszty związane z eksploatacją swoich mieszkań i części wspólnych budynków, w których przecież zamieszkują i są ich współwłaścicielami. Nie chcą być biernymi uczestnikami tych zmian. To naturalny trend, zarządcy muszą to zrozumieć i uszanować, inaczej mogą mieć problemy z dalszym zarządzaniem budynkami i mogą się spotkać z falą krytyki ze strony mieszkańców. To są typowe zmiany ewolucyjne i transformacyjne XXI wieku. Rolą Instytutu Gospodarki Nieruchomościami jest specjalistyczna pomoc i consulting zarządcom nieruchomości w tej transformacji energetycznej, do tego zostaliśmy 18. lat temu powołani przez zarządców nieruchomości. Wykonujemy analizy, ekspertyzy, dokumentacje techniczne, audyty, paszporty energetyczne, pozyskujemy białe certyfikaty, jaki również świadczymy pomoc przy ubieganiu się o środki finansowe związane z transformacją energetyczną oraz prosumentyzmem. Jednym słowem świadczymy kompleksową obsługę w obszarze transformacji energetycznej naszego kraju dla zarządców nieruchomości. Uzyskane od naszych zleceniodawców przeszło 1.000 referencji jednak mocno nas zobowiązują do  dalszych działań…

Redakcja: Dziękuję za rozmowę

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

BUDOWNICTWO

NIERUCHOMOŚCI

Warsztaty praktyczne zorganizowane są na przykładzie rozwiązań jakie funkcjonują wśród jednej ze spółdzielni mieszkaniowej i pokazują, że współpraca między działami jest możliwa, a co najważniejsze przynosi pożądane efekty dla zarządu.

Nie od dzisiaj wiadomo, że wszystkie działy funkcjonujące w spółdzielniach mieszkaniowych mają jeden cel jakim jest dobro firmy i zadowolenie klienta, na które ogromny wpływ ma praca całego zespołu. Sprawna współpraca między działami powoduje, że na pojawiające się problemy znacznie szybciej i skuteczniej znajdziemy rozwiązania w większej zintegrowanej grupie.

 

PROGRAM WARSZTATÓW:

 • Pierwszy kontakt.
 • Czy każdy musi po swojemu?
 • A może jednak coś razem?
 • Plan kont – co jest ważne?
 • Od czego zacząć?
 • Poznajcie swoje zasoby?
 • Wykorzystaj wspólny potencjał – wyjdź zza biurka.
 • Jak rozwiązywać problemy.
 • Efekty okazują się z czasem.
 • Mamy jednak wspólny cel.
 • Jest sukces dla każdego.
 • Podsumowanie i dyskusja.

MIEJSCE:
Katowice, ul. Adama Mickiewicza 29, godz. 10.00

KOSZT UCZESTNICTWA:
150,00 zł  dla pracowników firm członkowskich KIGN
250,00 zł dla pozostałych osób

 

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
W ramach szkolenia zapewniamy zaświadczenie, materiały i przerwę kawową oraz poczęstunek.

 

 

warsztaty dla spółdzielni (#11) (#12) (#13)

Karta zgłoszenia na warsztaty

dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych

Katowice, luty 2023 r.

Dane osobowe 

Cena za szkolenie 150,00 zł za osobę

Cena za szkolenie 250,00 zł za osobę

Warunki uczestnictwa

 

- Organizatorem warsztatów praktycznych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.

- Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za warsztaty. Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w warsztatach praktycznych.
- Organizator warsztatów praktycznych zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do  odwołania tych warsztatów, bez podania przyczyny.
- Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora warsztatów praktycznych.
- Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.

- W przypadku rezygnacji z warsztatów praktycznych prosimy o poinformowanie Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem warsztatów, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl

 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń/ kursów/ warsztatów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na adres poczty elektronicznej e-mail:biuro@kignkatowice.pl ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzieleń.
 3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w związku z realizacją czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwalonego statutu oraz realizacją zadań zleconych.
 4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub do podjęcia działań, na Pani/ Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 5. Dane osobowe udostępnione przez Panią / Pana nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, biuro rachunkowe).
 7. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
 8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice usług/ produktów, jak również w celach statycznych.
 3. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których będzie Pani/ Pan zobowiązana/ y.
 6. W przypadku, gdy warunkiem zawarcia umowy będzie podanie przez Panią/ Pana danych a na ich podanie nie wyrazi Pani/ Pan zgody, umowa nie będzie mogła być zawarta i zrealizowana.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Zarządzanie najmem nieruchomości

 

TERMIN SZKOLENIA

luty 2023 r.  godz. 9:00 – 14:00

MIEJSCE SZKOLENIA

Katowice ul. Mickiewicza 29

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Michał Zadróż – właściciel biura nieruchomości

 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Co kryje się pod pojęciem zarządzanie/administrowanie najmem – podstawa prawna, definicja.
 2. Jakie elementy powinna zawierać umowa o zarządzanie/administrowanie najmem.
 3. Usługa zarządzania/administrowania najmem, a rodzaj nieruchomości i czas najmu.
 4. Czynności jakie można wykonywać w oparciu o umowę zarządzania/administrowania najmem.
 5. Analiza rynku, nieruchomości oraz właściciela. Na czym to polega?
 6. Jak dobrze przygotować ofertę najmu lokalu?
 7. Jak weryfikować najemców?
 8. Rozwiązywanie problemów z najemcą.
 9. Dobra umowa najmu jako podstawowe narzędzie w zarządzaniu/administrowaniu najmem.
 10. Jak dobrze zabezpieczyć najem?
 11. Jak dobrze rozliczać najem?

 

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
W ramach szkolenia zapewniamy zaświadczenie, materiały i przerwę kawową

 

PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE NALEŻY DOKONAĆ NA PONIŻSZY RACHUNEK BANKOWY


KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

Adama Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA