Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach WM i SM

Czy wiesz:

 • Jakie przepisy regulują kwestie dostawy mediów do budynków i lokali?
 • Jakie są obowiązki właściciela lub zarządcy budynku mieszkalnego?
 • W jakim celu sporządza się regulamin rozliczania?
 • Jakie są zasady doboru urządzeń pomiarowych według najnowszych przepisów?
 • Dlaczego jest tyle problemów z rozliczaniem mediów?
 • Czy we wspólnocie należy media refakturować na członków wspólnoty?

Ustawa prawo energetyczne nakłada na właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego obowiązki w zakresie rozliczania ciepła zużywanego w poszczególnych lokalach. Obowiązki te dotyczą zarówno spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot jak i własności prywatnej, czy to osób fizycznych, czy podmiotów gospodarczych.

Na szkoleniu zostaną Państwu podane praktyczne wskazówki w zakresie gospodarki energetycznej, a przede wszystkim w zakresie rozliczania ciepła. Zostaną omówione podstawowe zasady doboru wodomierzy i ciepłomierzy, metodyka rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej oraz ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, a także rożne systemy pomiaru zużycia wody i ciepła. Szczególna uwaga będzie zwrócona na tworzenie wewnętrznych regulacji, czyli umów i uchwał, umożliwiających skuteczne i prawidłowe rozliczanie kosztów zużycia mediów w poszczególnych lokalach w budynkach wielolokalowych. Omówione będą szczegółowo sposoby rozliczania mediów w budynkach różnie wyposażonych w urządzenia pomiarowe.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zostaną uczestnikom szkolenia przedstawione podstawy prawne regulujące zasady rozliczania mediów.
 • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie obowiązki w zakresie rozliczania mediów ciążą na właścicielu lub zarządcy budynku wielolokalowego.
 • Podane zostaną zasady przygotowywania regulaminu rozliczania mediów.
 • Omówione zostaną zasady doboru urządzeń pomiarowych.
 • Podane będą przykłady rożnych przypadków w rozliczaniu mediów.

 Szkolenie skierowane jest:

 • do zarządców nieruchomości, którzy zarządzają wspólnotami mieszkaniowymi,
 • do spółdzielni mieszkaniowych,
 • do zarządów wspólnot mieszkaniowych, aby wskazać zasady i obowiązki w zakresie zarządzania wspólnotą mieszkaniowa wynikające z przepisów prawa,
 • do członków komisji rewizyjnych w spółdzielniach mieszkaniowych.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Michał Substyk

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych.

Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 prowadzi dwie firmy działające w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów.

W zakresie zarządzania nieruchomościami specjalizuje się w działalności zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje i rozbudowy.

Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urządów.

            Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Szczegółowy program szkolenia

 

TERMIN SZKOLENIA

6 grudnia 2022., godz. 10:00-15:00

MIEJSCE SZKOLENIA

Katowice ul. Mickiewicza 29

KOSZT SZKOLENIA

250,00 zł brutto/ os. – kwota promocyjna obowiązuje członków KIGN (w tym również jego pracowników) oraz osoby posiadające licencje KIGN wraz z aktualnym wpisem do Centralnego rejestru Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN.

450 zł brutto/ os. – dla pozostałych osób

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona. W ramach szkolenia zapewniamy zaświadczenie, materiały i przerwę kawową

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Katowice, 25.11.2022 r.

Dane osobowe 

Cena za szkolenie 250,00 zł za osobę

Cena za szkolenie 450 zł za osobę

Warunki uczestnictwa

 • Organizatorem szkolenia jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.- Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa do Organizatora stanowi zawarcie wstępnej umowy pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym.
 • Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania szkolenia.
 • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora szkolenia.
 • Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl

Przygotowanie do rocznego rozliczenia finansowo – podatkowego we wspólnotach mieszkaniowych