Kurs – Zarządca sądowy (przymusowy)

Wznowiony kurs zarządcy sądowego (przymusowego) został rozszerzony o zagadnienia związane z kuratelą sądową. Kurs obejmuje 2 dni intensywnych zajęć, które poprowadzą specjaliści w tej dziedzinie zarządzania nieruchomościami, uwzględniając praktyczne wskazówki i działania podejmowane podczas swojej pracy zawodowej.

Kurs dedykowany jest dla Zarządców Nieruchomości z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym, Radców prawnych, Adwokatów oraz Sędziów.

 

PROGRAM KURSU

 

ZARZĄD SĄDOWY

 1. Ustanawianie zarządu sądowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o własności lokali (podstawy prawne, procedury).
 2. Kompetencje sądu w związku z ustanowionym zarządem sądowym.
 3. Prawa i obowiązki właścicieli w warunkach zarządu sądowego.
 4. Procedura objęcia zarządu sądowego.
 5. Kompetencje zarządcy sądowego. Obowiązki w zakresie czynności zwykłego zarządu
 6. a) sposób podejmowania decyzji gospodarczych;
 7. b) współdziałanie z właścicielami;
 8. c) współdziałanie z sądem.

KURATELA

 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu kurateli
 2. Przesłanki i tryb powołania kuratora
 3. Zasady sprawowania kurateli
 4. Sprawozdawczość – terminy składania sprawozdań
 5. Wynagrodzenie kuratora i zwrot wydatków
 6. Nadzór sądowy kurateli
 7. Zmiana osoby kuratora i uchylenie kurateli
 8. Praktyczne aspekty sprawowania kurateli
 • poszukiwanie spadkobierców
  • Archiwa
  • polskie placówki dyplomatyczne
  • instytucje zagraniczne publiczne i niepubliczne
 • prowadzenie korespondencji z innymi krajami (m.in. Izrael, USA Canada, UE,  Rosja)
 • systemy prawne: prawo spadkowe, podatki, tożsamość osób (ID)
 • pełnomocnictwa zagraniczne, dokumenty, potwierdzenia doręczeń

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z ZARZĄDU SĄDOWEGO

 1. sprawozdawczość przed sądem
 2. skutki niezłożenia sprawozdania oraz nieprzyjęcia sprawozdania
 3. rozliczenia wyniku finansowego netto ze współwłaścicielami nieruchomości.

ODRĘBNOŚĆ PODATKOWA ZARZĄDCY SĄDOWEGO ORAZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TLE PRAWA, ORZECZNICTWA I INTERPRETACJI PODATKOWYCH.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDCY SĄDOWEGO (Z MOCY PRAWA, CYWILNA, PODATKOWA).

 

TERMIN: 8-9.10.2022 R.

KARTA ZGŁOSZENIA

Kurs Zarządca Sądowy

KATOWICE, 8-9.10.2022 r.

Dane osobowe 

Należność za kurs należy uregulować na poniższe konto bankowe do dnia 06.10.2022 r.

 

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

Adama Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ NAZWĘ KURSU

 

Warunki uczestnictwa

 • Organizatorem kursu Zarządcy Sądowego (Przymusowego) jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.
 • Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa do Organizatora stanowi zawarcie wstępnej umowy pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym.
 • Opłatę wpisową w wysokości 200,00 zł należy uiścić na poniższy rachunek bankowy w dniu zgłoszenia na kurs. Kwota ta jest uiszczana na poczet kwoty kursu.
 • Organizator kursu  zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania kursu Zarządcy Sądowego (Przymusowego).
 • W przypadku odwołania kursu Organizator zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej kwoty w terminie 7 dni od daty odwołania.
 • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora kursu.
 • Po otrzymaniu karty uczestnictwa zostanie przesłane niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
 • Brak uiszczenia opłaty wpisowej skutkuje anulowaniem zgłoszenia na kurs.
 • W przypadku rezygnacji z kursu prosimy poinformować Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem kursu, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl
 • W przypadku rezygnacji z kursu opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
 • Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i opłata wpisowego.

* Oświadczam, że zapoznałem/-am się z warunkami uczestnictwa w kursie na Zarządcę Sądowego (Przymusowego).

 

Kurs na licencję
Zarządcy Nieruchomości i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN