• Chcesz poznać jak funkcjonuje rynek nieruchomości i  uzyskać praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami?   – z pewnością nasze kursy są dla Ciebie

  Jedyne w Polsce kursy zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami obejmujące minimum programowe Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w celu uzyskania licencji.

  ZGŁOSZENIA NA KURS PRZYJMUJEMY DO 7 KWIETNIA 2023R.

PROGRAM KURSU

 • Nasi kursanci oprócz wiedzy teoretycznej nabywają wiele nowych umiejętności praktycznych, które z pewnością będą mogli wykorzystać w swojej pracy zawodowej. Ponadto, niewątpliwie istotnym elementem zajęć na kursach jest korzystanie z narzędzi rozwojowych persolog®, które umożliwiają świadome dokonywanie znaczących zmian w życiu zawodowym.

  Profile persolog® wykorzystywane na naszych kursach, od kilku lat są stosowane także na wybranych kierunkach MBA.

  !!!W przeciwieństwie do innych dostępnych kursów, tylko u nas otrzymacie ponad  100 godzin zajęć praktycznych z doświadczonymi praktykami !!!

  Kursy prowadzimy stacjonarnie w formie warsztatów, w systemie weekendowym (sobota, niedziela).

  Licencje KIGN wydaje się na wniosek uczestnika kursu po jego zakończeniu. Otrzymanie licencji skutkuje automatycznym wpisem do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości KIGN i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami KIGN.

TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU

 • 15.04.2023 r. godz. 9. 00

   Katowice, ul. Mickiewicza 29

KOSZT UCZESTNICTWA W KURSIE

 • KOSZT KURSU *:
  ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI 2.400,00 zł
  POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 2.400,00 zł
  ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI I POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI (kurs łączony) 3.750,00 zł
  * Opłaty za kurs praktyczny można dokonywać w systemie ratalnym (3 raty)
 • Ilość miejsc na kursach jest ograniczona.
  KWOTA ZA KURS NIE OBEJMUJE NOCLEGÓW.

PŁATNOŚCI

 • KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

  ul. Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

  rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

  tytuł przelewu: „imię i nazwisko uczestnika kursu, manager najmu”

KARTA ZGŁOSZENIA

 • ZGŁOSZENIA NA KURS PRZYJMUJEMY DO 7 KWIETNIA 2023R.

  kurs zarzadca sądowy i kurator (#18) (#19) (#23)

  KARTA ZGŁOSZENIA

   Kurs Zarządcy i Pośrednika

  Katowice, 15 kwiecień 2023 r.

  2.400,00 zł brutto/ osoba

  2.400,00 zł brutto/ osoba

  3.750,00 zł brutto/ osoba

  Dane osobowe 

  Warunki uczestnictwa

  • Organizatorem kursu zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.
  • Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa do Izby stanowi zawarcie wstępnej umowy pomiędzy KIGN Delegatura Katowice a Zgłaszającym. Integralnym załącznikiem karty zgłoszenia jest potwierdzenie opłaty wpisowej w wysokości 250,00 zł.
  • Opłata wpisowa zaliczany jest na poczet kwoty kursu.
  • Organizator kursu  zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania kursu zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami.
  • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora kursu.
  • Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
  • W przypadku rezygnacji z kursu prosimy poinformować Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem kursu, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl
  • Brak uiszczenia opłaty wpisowej skutkuje anulowaniem zgłoszenia na kurs.

  Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń/ kursów/ warsztatów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na adres poczty elektronicznej e-mail:biuro@kignkatowice.pl ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzieleń.
  3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w związku z realizacją czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwalonego statutu oraz realizacją zadań zleconych.
  4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub do podjęcia działań, na Pani/ Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
  5. Dane osobowe udostępnione przez Panią / Pana nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania.
  6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, biuro rachunkowe).
  7. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
  8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • usunięcia swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice usług/ produktów, jak również w celach statycznych.
  3. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których będzie Pani/ Pan zobowiązana/ y.
  6. W przypadku, gdy warunkiem zawarcia umowy będzie podanie przez Panią/ Pana danych a na ich podanie nie wyrazi Pani/ Pan zgody, umowa nie będzie mogła być zawarta i zrealizowana.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.