• Chcesz poznać jak funkcjonuje rynek nieruchomości i  uzyskać praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami czy managera najmu?   – z pewnością nasze kursy są dla Ciebie

  Nasze kursy zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami  i managera najmu nieruchomości obejmują minimum programowe Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w celu uzyskania licencji.

  ZGŁOSZENIA NA KURS PRZYJMUJEMY DO 9 luty 2024 R.

PATRONAT MERYTORYCZNY nad naszymi kursami sprawuje

PROGRAM KURSU

 • Kurs 3w1 ! to nasza NOWOŚĆ!  jeden kurs podczas, którego zrobisz trzy licencje !

  Nasi kursanci oprócz wiedzy teoretycznej nabywają wiele nowych umiejętności praktycznych, które z pewnością będą mogli wykorzystać w swojej pracy zawodowej. Ponadto, niewątpliwie istotnym elementem zajęć na kursach jest korzystanie z narzędzi rozwojowych persolog®, które umożliwiają świadome dokonywanie znaczących zmian w życiu zawodowym.

  Jedyne takie kursy w Polsce, na których wykorzystywane są Profile persolog®, stosowane od kilku lat także na wybranych kierunkach MBA.

  !!!W przeciwieństwie do innych dostępnych kursów, tylko u nas otrzymacie 200 godzin zajęć praktycznych z doświadczonymi praktykami !!!

  Kursy prowadzimy stacjonarnie w formie warsztatów, w systemie weekendowym (sobota, niedziela).

  Licencje KIGN wydaje się na wniosek uczestnika kursu po jego zakończeniu. Otrzymanie licencji skutkuje automatycznym wpisem do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości KIGN i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami KIGN oraz Centralnego Rejestru Managera Najmu Nieruchomości.

TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU

 • 16.09.2023 r. godz. 9. 00 –  Katowice, ul. Mickiewicza 29

  Terminy zajęć dla grup P,Z,M (pośrednik, zarządca, manager):

  16-17.09.2023 r. grupa P,Z,M

  23-24.09.2023 r. grupa P,Z,M

  30.09-01.10.2023 r. grupa P,Z,M

  07.10.2023 r. grupa P

  08.10.2023 r. grupa P,M

  14-15.10.2023 r. grupa Z

  21-22.10.2023 r. grupa M

  28.10.2023 r. grupa P

  29.10.2023 r. grupa P,M

  04-05.11.2023 r. grupa Z

  18-19.11.2023 r. grupa M

  25-26.11.2023 r. grupa P

  02-03.12.2023 r. grupa Z

  09-10.12.2023 r. grupa P,Z,M

KOSZT UCZESTNICTWA W KURSIE

 • KOSZT KURSU *:
  ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI 2.400,00 zł
  POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 2.400,00 zł
  MANAGER NAJMU NIERUCHOMOŚCI 2.400,00 zł
  ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI I POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI (kurs łączony)
  ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI, MANAGER NAJMU (kurs łączony)
  POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, MANAGER NAJMU (kurs łączony)
  3.750,00 zł
  ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI, POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, MANAGER NAJMU NIERUCHOMOŚCI

  (kurs łączony)

  4.250,00 zł
  *Opłaty za kurs praktyczny można dokonywać w systemie ratalnym (3 raty)
 • Ilość miejsc na kursach jest ograniczona.
  KWOTA ZA KURS NIE OBEJMUJE NOCLEGÓW.

PŁATNOŚCI

 • KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

  ul. Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

  rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

  tytuł przelewu: „imię i nazwisko uczestnika kursu, manager najmu”

KARTA ZGŁOSZENIA

 • ZGŁOSZENIA NA KURS PRZYJMUJEMY DO 10 WRZEŚNIA 2023R.

  kurs zarzadca, pośrednik, manager(#32)

  KARTA ZGŁOSZENIA

   Kurs 3w1

  zarządca, pośrednik, manager najmu

  Katowice, wrzesień 2024 r.

  2.650,00 zł brutto/ osoba

  2.500,00 zł brutto/ osoba

  2.500,00 zł brutto/ osoba

  3.850,00 zł brutto/ osoba

  3.850,00 zł brutto/ osoba

  3.850,00 zł brutto/ osoba

  4.400,00 zł brutto/ osoba

  Dane osobowe 

  Warunki uczestnictwa

  • Organizatorem kursu zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami i managera najmu nieruchomości jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach.
  • Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa do Izby stanowi zawarcie wstępnej umowy pomiędzy KIGN Delegatura w Katowicach a Zgłaszającym. Integralnym załącznikiem karty zgłoszenia jest potwierdzenie opłaty wpisowej w wysokości 500,00 zł brutto.
  • Opłata wpisowa zaliczany jest na poczet kwoty kursu.
  • Organizator kursu  zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania kursu zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami i managera najmu nieruchomości.
  • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora kursu.
  • Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
  • W przypadku rezygnacji z kursu prosimy poinformować Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem kursu, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl
  • Brak uiszczenia opłaty wpisowej skutkuje anulowaniem zgłoszenia na kurs.

  Zgoda na newsletter

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji handlowych i edukacyjnych od Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz jej partnera Instytutu Gospodarki Nieruchomościami poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za moją zgodą - przez e-mail lub telefon.

  Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń/ kursów/ warsztatów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura  w Katowicach

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na adres poczty elektronicznej e-mail:biuro@kignkatowice.pl ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzieleń.
  3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w związku z realizacją czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwalonego statutu oraz realizacją zadań zleconych.
  4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub do podjęcia działań, na Pani/ Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
  5. Dane osobowe udostępnione przez Panią / Pana nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania.
  6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, biuro rachunkowe).
  7. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
  8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • usunięcia swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach usług/ produktów, jak również w celach statycznych.
  3. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których będzie Pani/ Pan zobowiązana/ y.
  6. W przypadku, gdy warunkiem zawarcia umowy będzie podanie przez Panią/ Pana danych a na ich podanie nie wyrazi Pani/ Pan zgody, umowa nie będzie mogła być zawarta i zrealizowana.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.