• Kurs organizowany jest w trybie stacjonarnym i obejmuje 20 godzin intensywnych zajęć, które poprowadzą specjaliści w tej dziedzinie zarządzania nieruchomościami, uwzględniając praktyczne wskazówki i działania podejmowane podczas swojej pracy zawodowej jako zarządcy sądowego i kuratora spadków nieobjętych.

  Kurs dedykowany jest dla Zarządców Nieruchomości z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym, Radców prawnych, Adwokatów oraz Sędziów

PROGRAM KURSU

 • ZARZĄD SĄDOWY

  Ustanawianie zarządu sądowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o własności lokali (podstawy prawne, procedury).

  Kompetencje sądu w związku z ustanowionym zarządem sądowym.

  Prawa i obowiązki właścicieli w warunkach zarządu sądowego.

  Procedura objęcia zarządu sądowego.

  Kompetencje zarządcy sądowego. Obowiązki w zakresie czynności zwykłego zarządu

  • a) sposób podejmowania decyzji gospodarczych;
  • b) współdziałanie z właścicielami;
  • c) współdziałanie z sądem.

  Case study w zakresie zarządu sądowego


  KURATELA

  Podstawowe zagadnienia z zakresu kurateli

  Przesłanki i tryb powołania kuratora

  Zasady sprawowania kurateli

  Sprawozdawczość – terminy składania sprawozdań

  Wynagrodzenie kuratora i zwrot wydatków

  Nadzór sądowy kurateli

  Zmiana osoby kuratora i uchylenie kurateli

  Praktyczne aspekty sprawowania kurateli

  poszukiwanie spadkobierców

   • Archiwa
   • polskie placówki dyplomatyczne
   • instytucje zagraniczne publiczne i niepubliczne

  Prowadzenie korespondencji z innymi krajami

  Systemy prawne: prawo spadkowe, podatki, tożsamość osób (ID)

  Pełnomocnictwa zagraniczne, dokumenty, potwierdzenia doręczeń


  RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

  Rachunkowość i sprawozdawczość z zarządu sądowego

  Sprawozdawczość przed sądem

  Skutki niezłożenia sprawozdania oraz nieprzyjęcia sprawozdania

  Rozliczenia wyniku finansowego netto ze współwłaścicielami nieruchomości.

  Odrębność podatkowa zarządcy sądowego oraz właścicieli nieruchomości na tle prawa, orzecznictwa i interpretacji podatkowych.

  Odpowiedzialność zarządcy sądowego (z mocy prawa, cywilna, podatkowa).

  Case study w zakresie zarządu sądowego


  KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

  Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej.

  Mediacje w sytuacji konfliktów.

  Komunikacja w negocjacjach, techniki negocjacji.

  Techniki wywierania wpływu.

  Case study.

TERMIN SZKOLENIA

 • 19 maj 2023 r. godz. 16.00  – 20.00

  20 maj 2023 r. godz. 10.00 – 17.00

  21 maj 2023 r. godz. 10.00 – 17.00

   

  Katowice, ul. Mickiewicza 29

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Cena stała za kurs dla pracowników firm członkowskich KIGN 1.550,00 zł brutto / 1 osoba

 • Wpłata i zgłoszenia uczestnictwa przesłane do 15.04.2023 r.

  • osoby posiadające licencję KIGN  1.550,00  zł brutto/ 1 osoba
  • pozostałe osoby 1.900,00 zł brutto/ 1 osobę
 • Wpłata i zgłoszenia uczestnictwa przesłane po 15.04.2023 r.

  • osoby posiadające licencję KIGN  1.750,00  zł brutto/ 1 osoba
  • pozostałe osoby 2.100,00 zł brutto/ 1 osobę
 • Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
  W ramach kursu zapewniamy materiały i przerwę kawową.

  KWOTA ZA KURS NIE OBEJMUJE NOCLEGÓW.

PROWADZĄCY

 • Anna Tejs

  Moją pasją są nieruchomości. Uwielbiam je poszukiwać i odkrywać dla moich klientów. Pośrednictwem w obrocie nieruchomościami zajmuję się od 2011 roku. Wcześniejsza praca w branży finansowej nauczyła mnie indywidualnego podejścia do klienta. To niestandardowe podejście wyróżnia mnie. Staram się je promować także na szkoleniach ze strategii sprzedaży i z profesjonalnej obsługi klientów, które prowadzę dla kandydatów na zarządców nieruchomościami, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców przymusowych. Od roku 2014 r. chętnie dzielę się moimi doświadczeniami na kursach dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomościami organizowanymi przez KIGN. Od lutego 2018 roku pełnię funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach. Zaangażowana jestem również w rozwój MLS.org.pl na Śląsku – profesjonalnego narzędzia do pracy dla pośredników nieruchomości. Jestem współwłaścicielką Tejs Consulting Sp. z o. o., zajmującą się między innymi pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz kredytami i ubezpieczeniami. W 2011 r. otrzymałam licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami. Posiadam również licencję zarządcy nieruchomości KIGN oraz licencję managera najmu nieruchomości KIGN. Obecnie sprawuję również funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

PŁATNOŚCI

 • KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

  ul. Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

  rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

  tytuł przelewu: „imię i nazwisko uczestnika kursu, zarządca sądowy”

KARTA ZGŁOSZENIA

 • kurs zarzadca sądowy i kurator (#18)

  KARTA ZGŁOSZENIA

   Kurs Zarządcy Sądowego i Kuratora Spadków Nieobjętych

  Katowice, 19-21 maj 2023 r.

  1.550,00 zł brutto/ osoba

  1.550,00 zł brutto/ osoba

  1.900,00 zł brutto/ osoba

  1.750,00 zł brutto/ osoba

  2.100,00 zł brutto/ osoba

  Dane osobowe 

  Warunki uczestnictwa

  • Organizatorem kursu Zarządcy Sądowego i Kuratora Spadków Nieobjętych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.
  • Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa do Izby stanowi zawarcie wstępnej umowy pomiędzy KIGN Delegatura Katowice a Zgłaszającym. Integralnym załącznikiem karty zgłoszenia jest potwierdzenie wpłaty zadatku - opłaty wpisowej w wysokości 250,00 zł.
  • Zadatek zaliczany jest na poczet kwoty kursu.
  • Organizator kursu  zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania kursu Zarządcy Sądowego i Kuratora Spadków Nieobjętych.
  • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora kursu.
  • Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
  • W przypadku rezygnacji z kursu prosimy poinformować Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem kursu, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl
  • Brak uiszczenia zadatku skutkuje anulowaniem zgłoszenia na kurs.

  Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń/ kursów/ warsztatów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na adres poczty elektronicznej e-mail:biuro@kignkatowice.pl ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzieleń.
  3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w związku z realizacją czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwalonego statutu oraz realizacją zadań zleconych.
  4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub do podjęcia działań, na Pani/ Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
  5. Dane osobowe udostępnione przez Panią / Pana nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania.
  6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, biuro rachunkowe).
  7. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
  8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • usunięcia swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice usług/ produktów, jak również w celach statycznych.
  3. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których będzie Pani/ Pan zobowiązana/ y.
  6. W przypadku, gdy warunkiem zawarcia umowy będzie podanie przez Panią/ Pana danych a na ich podanie nie wyrazi Pani/ Pan zgody, umowa nie będzie mogła być zawarta i zrealizowana.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.