• Kurs stacjonarny prowadzony w trybie weekendowym (sobota, niedziela), obejmuje autorski program opracowany przez specjalistów Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Jedyny taki kurs na rynku ! Ukończenie kursu uprawnia do uzyskania licencji Managera Najmu Nieruchomości oraz do wpisu do Centralnego Rejestru Managera Najmu Nieruchomości

PROGRAM KURSU

 • Wybrane zagadnienia, które realizowane są podczas kursu:

  MANAGER NAJMU NIERUCHOMOŚCI JAKO NOWY ZAWÓD  – z czego wynika zapotrzebowanie?


  MANAGER NAJMU – ASPEKTY PRAWNE

  • rola i zakres obowiązków Managera najmu
  • umowa najmu
  • umowa o zarządzanie najmem z właścicielem
  • umowy zawierane z dostawcami usług
  • odpowiedzialność managera najmu

  PODATKI I RACHUNKOWOŚĆ


  UBEZPIECZENIA


  FINANSOWANIE ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI


  PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY MANAGERA NAJMU

  • utrzymanie i eksploatacja techniczna nieruchomości
  • procedury obsługi klienta
  • programy informatyczne
  • usługi dodatkowe

TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU

 • 22.04.2023 r. godz. 9. 00

   Katowice, ul. Mickiewicza 29

KOSZT UCZESTNICTWA W KURSIE

  • osoby posiadające licencję KIGN  2.400,00  zł brutto/ 1 osoba
  • pozostałe osoby 2.750 zł brutto/ 1 osobę
 • Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
  KWOTA ZA KURS NIE OBEJMUJE NOCLEGÓW.

PŁATNOŚCI

 • KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

  ul. Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

  rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

  tytuł przelewu: „imię i nazwisko uczestnika kursu, manager najmu”

KARTA ZGŁOSZENIA

 • kurs zarzadca sądowy i kurator (#18) (#19)

  KARTA ZGŁOSZENIA

   Kurs Managera Najmu Nieruchomości

  Katowice, 22 kwiecień 2023 r.

  2.400,00 zł brutto/ osoba

  2.750,00 zł brutto/ osoba

  Dane osobowe 

  Warunki uczestnictwa

  • Organizatorem kursu Managera Najmu Nieruchomości jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.
  • Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa do Izby stanowi zawarcie wstępnej umowy pomiędzy KIGN Delegatura Katowice a Zgłaszającym. Integralnym załącznikiem karty zgłoszenia jest potwierdzenie wpłaty zadatku - opłaty wpisowej w wysokości 250,00 zł.
  • Zadatek zaliczany jest na poczet kwoty kursu.
  • Organizator kursu  zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania kursu Managera Najmu Nieruchomości .
  • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora kursu.
  • Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
  • W przypadku rezygnacji z kursu prosimy poinformować Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem kursu, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl
  • Brak uiszczenia zadatku skutkuje anulowaniem zgłoszenia na kurs.

  Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń/ kursów/ warsztatów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na adres poczty elektronicznej e-mail:biuro@kignkatowice.pl ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzieleń.
  3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w związku z realizacją czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwalonego statutu oraz realizacją zadań zleconych.
  4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub do podjęcia działań, na Pani/ Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
  5. Dane osobowe udostępnione przez Panią / Pana nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania.
  6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, biuro rachunkowe).
  7. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
  8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • usunięcia swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice usług/ produktów, jak również w celach statycznych.
  3. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których będzie Pani/ Pan zobowiązana/ y.
  6. W przypadku, gdy warunkiem zawarcia umowy będzie podanie przez Panią/ Pana danych a na ich podanie nie wyrazi Pani/ Pan zgody, umowa nie będzie mogła być zawarta i zrealizowana.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.