MPGM SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

MPGM SIEMIANOWICE kurs zarzadca, pośrednik, manager(#32) (#36)

KARTA ZGŁOSZENIA

 Kurs 3w1

zarządca, pośrednik, manager najmu

Katowice, 16 wrzesień 2023 r.

2.250,00 zł brutto/ osoba

Dane osobowe 
 
I. UCZESTNIK
Dane osobowe 
 
II. UCZESTNIK
Dane osobowe 
 
III. UCZESTNIK
Dane osobowe 
 
IV. UCZESTNIK
Dane osobowe 
 
V. UCZESTNIK

Warunki uczestnictwa

 • Organizatorem kursu zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami i managera najmu nieruchomości jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach.
 • Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa do Izby stanowi zawarcie wstępnej umowy pomiędzy Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach a Zgłaszającym. Integralnym załącznikiem karty zgłoszenia jest potwierdzenie opłaty wpisowej w wysokości 250,00 zł dla pojedynczego kursu zarządcy, pośrednika lub managera najmu a dla kursów łączonych opłata wpisowa wynosi 500,00 zł brutto.
 • Opłata wpisowa zaliczany jest na poczet kwoty kursu.
 • Organizator kursu  zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania kursu zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami i managera najmu nieruchomości.
 • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora kursu.
 • Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
 • W przypadku rezygnacji z kursu prosimy poinformować Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem kursu, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl
 • Brak uiszczenia opłaty wpisowej skutkuje anulowaniem zgłoszenia na kurs.

Zgoda na newsletter

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji handlowych i edukacyjnych od Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz jej partnera Instytutu Gospodarki Nieruchomościami poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za moją zgodą - przez e-mail lub telefon.

 

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń/ kursów/ warsztatów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na adres poczty elektronicznej e-mail:biuro@kignkatowice.pl ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzieleń.
 3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w związku z realizacją czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwalonego statutu oraz realizacją zadań zleconych.
 4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub do podjęcia działań, na Pani/ Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 5. Dane osobowe udostępnione przez Panią / Pana nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, biuro rachunkowe).
 7. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
 8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice usług/ produktów, jak również w celach statycznych.
 3. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których będzie Pani/ Pan zobowiązana/ y.
 6. W przypadku, gdy warunkiem zawarcia umowy będzie podanie przez Panią/ Pana danych a na ich podanie nie wyrazi Pani/ Pan zgody, umowa nie będzie mogła być zawarta i zrealizowana.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.