PROGRAM SZKOLENIA

 • 1.Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków – kiedy wymóg posiadania?  – Barbara Wąsowska naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej Budynków, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

  2.Optymalizacja inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynków wielolokalowych  – Arkadiusz Borek prezes zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami
  2.1. Fotowoltaika – produkcja energii na potrzeby własne (część wspólna budynku) i nie tylko – Arkadiusz Borek prezes zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami
  2.2. Prosument zbiorowy – Andrzej Strzałkowski starszy specjalista, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwo Rozwoju i Technologii
  2.3. Prosument lokatorski – nowy planowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii model prosumentyzmu dla budynków wielolokalowych – Andrzej Strzałkowski starszy specjalista, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwo Rozwoju i Technologii

  3. Grant OZE – dotacja 50% z Banku Gospodarstwa Krajowego na OZE (PV, pompy ciepła, magazyny energii). Dotacja w kwocie 100 mln. euro – Arkadiusz Borek prezes zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

  4. Białe certyfikaty – świadectwa efektywności energetycznej, dodatkowe pieniądze dla kreatywnych – Arkadiusz Borek prezes zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

  5. Program ELENA – dofinansowanie dla Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych – Arkadiusz Borek prezes zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

TERMIN SZKOLENIA

 • 22 marzec 2023 r., godz. 9.00 – 12.00, online

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • uczestnictwo bezpłatne, pod warunkiem przesłania zgłoszenia online

 • Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do dn. 20.03.2023 r.

  Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

KARTA ZGŁOSZENIA

 • optymalizacja inwestycji 22.03.2023 (#21) (#22)

  Karta zgłoszenia na szkolenie

  Optymalizacja inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynków wielolokalowych

  online, 22.03.2023 r.

  Niniejszym zgłaszam

  Warunki uczestnictwa

  1. Organizatorem szkolenia jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice i Instytut Gospodarki Nieruchomościami
  2. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
  3. Organizatorzy szkolenia zastrzegają sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania szkolenia.
  4. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatorów szkolenia.
  5. Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
  6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować Organizatorów min. 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl

   

  Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń i kursów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@kignkatowice.pl ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzieleń.
  3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w związku z realizacją czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwalonego statutu oraz realizacją zadań zleconych.
  4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub do podjęcia działań, na Pani/ Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
  5. Dane osobowe udostępnione przez Panią / Pana nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania.
  6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, biuro rachunkowe).
  7. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
  8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • usunięcia swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice usług/ produktów, jak również w celach statycznych.
  3. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których będzie Pani/ Pan zobowiązana/ y.
  6. W przypadku, gdy warunkiem zawarcia umowy będzie podanie przez Panią/ Pana danych a na ich podanie nie wyrazi Pani/ Pan zgody, umowa nie będzie mogła być zawarta i zrealizowana.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.