PROGRAM SZKOLENIA

 • 1. Warunki prawne funkcjonowania Rady Nadzorczej w spółdzielni mieszkaniowej (ust. o spółdzielniach mieszkaniowych, prawo spółdzielcze, statut).

  2. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

  3. Zakres działania Rady Nadzorczej, w tym:

  • zatwierdzanie planów gospodarczych,
  • badanie sprawozdań finansowych,
  • podejmowanie uchwał sprawie przystępowania do organizacji społecznych
   oraz występowania z nich,
  • rozpatrywanie skarg na działalność zarządu,
  • składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności
   wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.

  4. Współpraca pomiędzy Radą Nadzorczą, a Zarządem spółdzielni mieszkaniowej jako filar zarządzania spółdzielnią.

  5. Nieodpłatne powołanie członka Rady Nadzorczej i praca za wynagrodzeniem – różnice w dokumentacji.

  6. Przeprowadzanie posiedzeń Rad Nadzorczych w trybach tradycyjnym i zdalnym.

  7. Zawiadomienia o posiedzeniach Rady Nadzorczej i protokoły z posiedzeń.

  8. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

TERMIN SZKOLENIA

 • 27 kwietnia 2023 r., godz. 10.00 – 15.00

  szkolenie prowadzone w formie hybrydowej, tj. stacjonarnie i online

  Katowice, ul. Adama Mickiewicza 29

PROWADZĄCA SZKOLENIE

 • Karina Grobelny

  licencjonowany zarządca i pośrednik nieruchomości KIGN, certyfikowany księgowy, certyfikowany archiwista, główna księgowa i członek Zarządu spółdzielni mieszkaniowej, członek zarządu legnickiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, praktyk i wykładowca w zakresie obsługi spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • 120,00 zł brutto/ 1 osoba  dla firm i pracowników firm członkowskich KIGN

  170,00 zł brutto/ 1 osoba  dla osób posiadających licencję KIGN (nie będących członkami KIGN)

  220,00 zł brutto/ 1 osoba dla pozostałych osób

 • Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do dn. 24.04.2023 r.

  Ilość miejsc stacjonarnych na szkoleniu jest ograniczona.

KARTA ZGŁOSZENIA

 • rady nadzorcze 27-04-2023(#25)

  Karta zgłoszenia na szkolenie

  Prawa i obowiązki członków Rad Nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

  Katowice, 27.04.2023 r.

  Dane osobowe 

  Wpłata i zgłoszenia uczestnictwa przesłane do 07.02.2023 r.

  Cena za szkolenie 120,00 zł brutto za osobę

  Cena za szkolenie 170,00 zł brutto za osobę

  Cena za szkolenie 220,00 zł brutto za osobę

  Warunki uczestnictwa

  1. Organizatorem szkolenia jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.
  2. Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za szkolenie. Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.
  3. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania szkolenia.
  4. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora szkolenia.
  5. Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
  6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować Organizatora min. 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl

   

  Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń i kursów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@kignkatowice.pl ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzieleń.
  3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w związku z realizacją czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwalonego statutu oraz realizacją zadań zleconych.
  4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub do podjęcia działań, na Pani/ Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
  5. Dane osobowe udostępnione przez Panią / Pana nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania.
  6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, biuro rachunkowe).
  7. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
  8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • usunięcia swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice usług/ produktów, jak również w celach statycznych.
  3. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których będzie Pani/ Pan zobowiązana/ y.
  6. W przypadku, gdy warunkiem zawarcia umowy będzie podanie przez Panią/ Pana danych a na ich podanie nie wyrazi Pani/ Pan zgody, umowa nie będzie mogła być zawarta i zrealizowana.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.