Zarządzanie nieruchomościami w świetle najnowszych zmian ustawy Prawo budowlane

  • Szkolenie stricte praktyczne skupiające się na omówieniu najistotniejszych zmian dla zarządców nieruchomości  wprowadzonych w ustawie Prawo budowlane w ostatnim czasie. Tematyka szkolenia obejmuje m.in. nowe zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz nowe możliwości i nowe problemy spowodowane cyfryzacją w budownictwie

PROGRAM SZKOLENIA

  • 1. Zakres zmian wprowadzonych w ustawie w ostatnim czasie (2020-2023). Omówienie najistotniejszych dla zarządców nieruchomości zmian, w tym:

    • Nowy wykaz robót budowlanych podlegających procedurom przewidzianym w ustawie,
    • Projekt budowlany wg nowych założeń,
    • Nowe zasady uzyskiwania prawa do odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych przy realizacji inwestycji,
    • Legalizacja tzw. samowoli budowlanej – w tym uproszczone postępowanie legalizacyjne,
    • Nowe reguły przeprowadzania kontroli okresowej utrzymania obiektów budowlanych.

    2. Cyfryzacja w budownictwie – nowe możliwości, nowe problemy:

    • Serwis „e-budownictwo”,
    • Elektroniczny dziennik budowy (system EDB),
    • Cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB),

    3. Serwis „e-budownictwo”:

    • Omówienie funkcjonalności serwisu,
    • Zakresu spraw możliwych do załatwienia w formie elektronicznej.

    4. Książka obiektu budowlanego – nowe zasady jej prowadzenia:

    • Omówienie aktualnego stanu prawnego – rozdział 5d Prawa budowlanego,
    • Prowadzenie kob wg starych i nowych zasad,
    • Nowe obowiązki dla osób przeprowadzających kontrole okresowe,
    • Zakładanie książki obiektu budowlanego w systemie c-KOB
    • Dostęp do systemu c-KOB
    • Przepisy przejściowe,
    • Ocena nowych regulacji w aspekcie funkcjonalności i realiów zarządzania nieruchomościami.

    5. Podsumowanie

TERMIN SZKOLENIA

  • 28 kwiecień 2023 r., godz. 10.00 – 14.00

    Katowice, ul. Mickiewicza 29

ZGŁOSZENIA I KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

  • Koszt szkolenia:

    • pracownicy firm członkowskich KIGN 150,00 zł brutto/ osobę
    • osoby posiadające licencję KIGN  (nie będące członkiem KIGN) 200,00  zł brutto/ 1 osoba
    • pozostałe osoby 250,00 zł brutto/ 1 osobę

    Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przyjmujemy do dnia 24.04.2023 r.

PŁATNOŚCI

  • KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

    ul. Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

    rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

    tytuł przelewu: “imię i nazwisko uczestnika szkolenia, data szkolenia”

  • Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

PROWADZĄCY

  • Wojciech Bajur 

    doświadczony pracownik organu nadzoru budowlanego. Urodzony w 1977r. w Katowicach. W roku 2003 ukończył studia inżynierskie na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W roku 2004 rozpoczął pracę w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zabrzu gdzie, pracując do dziś, poznał praktyczne zastosowanie przepisów Prawa Budowlanego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz powiązanych z nimi innych aktów prawnych. Uczestniczył w wielu szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez wojewódzkie organy administracji architektoniczno – budowlanej oraz nadzoru budowlanego, aktualizując wiedzę w związku z kolejnymi nowelizacjami przepisów w tym, przede wszystkim, Prawa Budowlanego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jak również zmianami w orzecznictwie sądów administracyjnych. W swojej pracy zawodowej zajmuje się prowadzeniem postępowań administracyjnych, bierze udział w czynnościach kontrolnych oraz wyjaśniających, w tym również, z udziałem przedstawicieli rynku nieruchomości. Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w organie nadzoru budowlanego pozwoliło mu uzyskać kwalifikacje specjalisty w zakresie interpretacji i stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane m.in. w zakresie planowania i realizacji inwestycji budowlanych, utrzymania obiektów budowlanych oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych w tych obszarach.

    W roku 2012 ukończył studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W roku 2013, po odbyciu niezbędnej wówczas praktyki, uzyskał licencję zarządcy nieruchomości wydanej przez ówczesnego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

    Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy w organie nadzoru budowlanego oraz kwalifikacje zarządcy nieruchomościami skutecznie łączy z pasją prelegenta. Od roku 2015 przygotowuje oraz prowadzi szkolenia dla zarządców nieruchomościami i pośredników w obrocie nieruchomościami, a także zajęcia w ramach kursów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami, przygotowujących do uzyskania licencji w powyższych zawodach. Od roku 2016 jest wykładowcą w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, gdzie przygotowuje i prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Z uwagi na częste zmiany Prawa budowlanego, prezentowane podczas kursów i szkoleń zagadnienia zawsze opiera o aktualny stan prawny oraz aktualne orzecznictwo sądowo – administracyjne.

    Uczestnikom prowadzonych przez siebie zajęć przybliża szeroką problematykę zagadnień prawnych występujących w zawodach związanych z rynkiem nieruchomościami. Prowadzone przez niego zajęcia cechuje dynamiczny dyskurs z ich uczestnikami, wymiana doświadczeń zawodowych oraz możliwość praktycznego rozwiązania wielu problemów prawnych i technicznych, z którymi na co dzień spotykają się przedstawiciele zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami.

KARTA ZGŁOSZENIA

  • prawo budowlane 28-04-2023 (#30)

    Karta zgłoszenia na szkolenie

    Zarządzanie nieruchomościami w świetle najnowszych zmian ustawy Prawo budowlane

    Katowice, 28.04.2023 r.

    Dane osobowe 

    Wpłata i zgłoszenia uczestnictwa przesłane do 24.4.2023 r.

    Cena regularna za szkolenie 150,00 zł brutto za osobę/ Cena za szkolenie po wpisaniu kodu zniżkowego 128,00 zł brutto za osobę

    Cena regularna za szkolenie 200,00 zł brutto za osobę/ Cena za szkolenie po wpisaniu kodu zniżkowego 170,00 zł brutto za osobę

    Cena regularna za szkolenie 250,00 zł brutto za osobę/ Cena za szkolenie po wpisaniu kodu zniżkowego 213,00 zł brutto za osobę

    Warunki uczestnictwa

    1. Organizatorem szkolenia jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.
    2. Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za szkolenie. Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.
    3. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania szkolenia.
    4. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora szkolenia.
    5. Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
    6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować Organizatora min. 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl

     

    Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń i kursów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice

    1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
    2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@kignkatowice.pl ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzieleń.
    3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w związku z realizacją czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwalonego statutu oraz realizacją zadań zleconych.
    4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub do podjęcia działań, na Pani/ Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
    5. Dane osobowe udostępnione przez Panią / Pana nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania.
    6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, biuro rachunkowe).
    7. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
    8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora:
    • dostępu do treści swoich danych osobowych;
    • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
    • usunięcia swoich danych osobowych;
    • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
    • przenoszenia swoich danych osobowych;
    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
    1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
    2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice usług/ produktów, jak również w celach statycznych.
    3. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
    4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
    5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których będzie Pani/ Pan zobowiązana/ y.
    6. W przypadku, gdy warunkiem zawarcia umowy będzie podanie przez Panią/ Pana danych a na ich podanie nie wyrazi Pani/ Pan zgody, umowa nie będzie mogła być zawarta i zrealizowana.
    7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.