Wpisy

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

PRAWO

BUDOWNICTWO

PRAWO BUDOWLANE

Warsztaty praktyczne zorganizowane są na przykładzie rozwiązań jakie funkcjonują wśród jednej ze spółdzielni mieszkaniowej i pokazują, że współpraca między działami jest możliwa, a co najważniejsze przynosi pożądane efekty dla zarządu.

Nie od dzisiaj wiadomo, że wszystkie działy funkcjonujące w spółdzielniach mieszkaniowych mają jeden cel jakim jest dobro firmy i zadowolenie klienta, na które ogromny wpływ ma praca całego zespołu. Sprawna współpraca między działami powoduje, że na pojawiające się problemy znacznie szybciej i skuteczniej znajdziemy rozwiązania w większej zintegrowanej grupie.

 

PROGRAM WARSZTATÓW:

 • Pierwszy kontakt.
 • Czy każdy musi po swojemu?
 • A może jednak coś razem?
 • Plan kont – co jest ważne?
 • Od czego zacząć?
 • Poznajcie swoje zasoby?
 • Wykorzystaj wspólny potencjał – wyjdź zza biurka.
 • Jak rozwiązywać problemy.
 • Efekty okazują się z czasem.
 • Mamy jednak wspólny cel.
 • Jest sukces dla każdego.
 • Podsumowanie i dyskusja.

MIEJSCE:
Katowice, ul. Adama Mickiewicza 29, godz. 10.00

KOSZT UCZESTNICTWA:
150,00 zł  dla pracowników firm członkowskich KIGN
250,00 zł dla pozostałych osób

 

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
W ramach szkolenia zapewniamy zaświadczenie, materiały i przerwę kawową oraz poczęstunek.

 

 

warsztaty dla spółdzielni (#11) (#12) (#13)

Karta zgłoszenia na warsztaty

dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych

Katowice, luty 2023 r.

Dane osobowe 

Cena za szkolenie 150,00 zł za osobę

Cena za szkolenie 250,00 zł za osobę

Warunki uczestnictwa

 

- Organizatorem warsztatów praktycznych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.

- Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za warsztaty. Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w warsztatach praktycznych.
- Organizator warsztatów praktycznych zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do  odwołania tych warsztatów, bez podania przyczyny.
- Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora warsztatów praktycznych.
- Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.

- W przypadku rezygnacji z warsztatów praktycznych prosimy o poinformowanie Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem warsztatów, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl

 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń/ kursów/ warsztatów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na adres poczty elektronicznej e-mail:biuro@kignkatowice.pl ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzieleń.
 3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w związku z realizacją czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwalonego statutu oraz realizacją zadań zleconych.
 4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub do podjęcia działań, na Pani/ Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 5. Dane osobowe udostępnione przez Panią / Pana nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, biuro rachunkowe).
 7. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
 8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice usług/ produktów, jak również w celach statycznych.
 3. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których będzie Pani/ Pan zobowiązana/ y.
 6. W przypadku, gdy warunkiem zawarcia umowy będzie podanie przez Panią/ Pana danych a na ich podanie nie wyrazi Pani/ Pan zgody, umowa nie będzie mogła być zawarta i zrealizowana.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.