• Warsztaty praktyczne z AERECO mają na celu przedstawienie problemów i rozwiązań występujących w istniejących instalacjach wentylacji w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym.

  Dla kogo?

  • dla zarządców nieruchomości
  • dla pracowników działów technicznych
  • dla deweloperów
  • dla wszystkich osób zainteresowanych

PROGRAM KURSU

 • Czego się dowiesz?

  • jak weryfikować stan prawny nieruchomości
  • jak sprawdzać stan faktyczny nieruchomości
  • co sprawdzić przed zakupem nieruchomości
  • na co zwrócić uwagę przy wyborze nieruchomości
  • jak bezpiecznie przeprowadzić transakcję sprzedaży/wynajmu/zakupu/najmu

TERMIN SZKOLENIA

 • 17 luty 2023 r.  w godz. 10 – 13

  Katowice, ul. Mickiewicza 29

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Wpłata i zgłoszenia uczestnictwa przesłane do 10.02.2023 r.

  • pracownicy firm członkowskich KIGN, osoby posiadające licencję KIGN  50,00  zł brutto/ 1 osoba
  • pozostałe osoby 100,00 zł brutto/ 1 osobę
 • Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona.

PROWADZĄCY

PŁATNOŚCI

 • KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

  ul. Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

  rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

  tytuł przelewu: “imię i nazwisko uczestnika i data warsztatów”

KARTA ZGŁOSZENIA

 • warsztaty z Aereco (#17)

  Karta zgłoszenia na warsztaty

  Energooszczędność w istniejących instalacjach wentylacji

  Katowice, 17.02.2023 r.

  Dane osobowe 

  Zgłoszenia uczestnictwa:

  uczestnictwo bezpłatne dla pracowników firm członkowskich KIGN

  50,00 zł brutto za osobę - dla osób posiadających licencję KIGN

  100,00 zł brutto za osobę - dla pozostałych osób

  Warunki uczestnictwa

  1. Organizatorem warsztatów jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach.
  2. Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za warsztaty. Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w warsztatach.
  3. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania warsztatów.
  4. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora szkolenia.
  5. Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
  6. W przypadku rezygnacji z warsztatów prosimy o poinformowanie Organizatora min. 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl

   

  Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń, kursów, warsztatów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@kignkatowice.pl ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzieleń.
  3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w związku z realizacją czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwalonego statutu oraz realizacją zadań zleconych.
  4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub do podjęcia działań, na Pani/ Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
  5. Dane osobowe udostępnione przez Panią / Pana nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania.
  6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, biuro rachunkowe).
  7. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
  8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • usunięcia swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice usług/ produktów, jak również w celach statycznych.
  3. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których będzie Pani/ Pan zobowiązana/ y.
  6. W przypadku, gdy warunkiem zawarcia umowy będzie podanie przez Panią/ Pana danych a na ich podanie nie wyrazi Pani/ Pan zgody, umowa nie będzie mogła być zawarta i zrealizowana.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.