Karta zgłoszenia

Szkolenie - Rozliczanie ciepła i ciepłej wody (#7)

KARTA ZGŁOSZENIA

Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Katowice, 06.12.2022 r.

Dane osobowe 

Cena za szkolenie 250,00 zł za osobę

Cena za szkolenie 400,00 zł za osobę

Cena za szkolenie 450,00 zł za osobę

Warunki uczestnictwa

 1. Organizatorem szkolenia jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.
 2. Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za kurs. Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania szkolenia.
 4. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora szkolenia.
 5. Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
 6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń i kursów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na adres poczty elektronicznej e-mail:biuro@kignkatowice.pl ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzieleń.
 3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w związku z realizacją czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwalonego statutu oraz realizacją zadań zleconych.
 4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub do podjęcia działań, na Pani/ Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 5. Dane osobowe udostępnione przez Panią / Pana nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, biuro rachunkowe).
 7. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
 8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice usług/ produktów, jak również w celach statycznych.
 3. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których będzie Pani/ Pan zobowiązana/ y.
 6. W przypadku, gdy warunkiem zawarcia umowy będzie podanie przez Panią/ Pana danych a na ich podanie nie wyrazi Pani/ Pan zgody, umowa nie będzie mogła być zawarta i zrealizowana.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
WARSZTATY SZKOLENIOWE

Karta zgłoszenia na 

WARSZTATY SZKOLENIOWE

Dane osobowe 

Cena za szkolenie 0 zł za osobę

Cena za szkolenie 50 zł za osobę

Warunki uczestnictwa

- Organizatorem szkolenia jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.

- Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa do Organizatora stanowi zawarcie wstępnej umowy pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym.
- Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania szkolenia.
- Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora szkolenia
- Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.

- W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl

Szkolenie - Fundusz dostępności

Karta zgłoszenia na szkolenie

Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach WM i SM

Katowice, 06.12.2022 r.

Dane osobowe 

Cena za szkolenie 100 zł za osobę

Cena za szkolenie 200 zł za osobę

Warunki uczestnictwa

- Organizatorem szkolenia jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.

- Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa do Organizatora stanowi zawarcie wstępnej umowy pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym.
- Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania szkolenia.
- Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora szkolenia
- Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.

- W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl

Kurs – Zarządca sądowy (przymusowy)

KARTA ZGŁOSZENIA

Kurs Zarządca Sądowy

KATOWICE,19-21.05.2023 r.

Dane osobowe 

Należność za kurs należy uregulować na poniższe konto bankowe do dnia 06.10.2022 r.

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

Adama Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ NAZWĘ KURSU

Warunki uczestnictwa

 • Organizatorem kursu Zarządcy Sądowego (Przymusowego) jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.
 • Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa do Organizatora stanowi zawarcie wstępnej umowy pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym.
 • Opłatę wpisową w wysokości 200,00 zł należy uiścić na poniższy rachunek bankowy w dniu zgłoszenia na kurs. Kwota ta jest uiszczana na poczet kwoty kursu.
 • Organizator kursu  zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania kursu Zarządcy Sądowego (Przymusowego).
 • W przypadku odwołania kursu Organizator zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej kwoty w terminie 7 dni od daty odwołania.
 • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora kursu.
 • Po otrzymaniu karty uczestnictwa zostanie przesłane niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
 • Brak uiszczenia opłaty wpisowej skutkuje anulowaniem zgłoszenia na kurs.
 • W przypadku rezygnacji z kursu prosimy poinformować Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem kursu, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl
 • W przypadku rezygnacji z kursu opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
 • Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i opłata wpisowego.

* Oświadczam, że zapoznałem/-am się z warunkami uczestnictwa w kursie na Zarządcę Sądowego (Przymusowego).

kurs zapisy

KARTA ZGŁOSZENIA

kurs zarządcy/ pośrednika

KIGN DELEGATURA KATOWICE

2.400,00 zł brutto/ osoba

2.400,00 zł brutto/ osoba

3.750,00 zł brutto/ osoba

Dane osobowe 

Warunki uczestnictwa

 • Organizatorem kursu na licencję zarządcy nieruchomości/ pośrednika w obrocie nieruchomościami jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.
 • Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa do Izby stanowi zawarcie wstępnej umowy pomiędzy KIGN Delegatura Katowice a Zgłaszającym. Integralnym załącznikiem karty zgłoszenia jest potwierdzenie wpłaty zadatku - opłaty wpisowej w wysokości 250,00 zł. W przypadku zapisu  na obydwa kursy, należy wnieść zadatek w wysokości 500,00 zł.
 • Zadatek zaliczany jest na poczet kwoty kursu.
 • Organizator kursu  zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania kursu na licencję zarządcy nieruchomości/ pośrednika w obrocie nieruchomościami.
 • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora kursu.
 • Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
 • W przypadku rezygnacji z kursu prosimy poinformować Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem kursu, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl
 • Brak uiszczenia zadatku skutkuje anulowaniem zgłoszenia na kurs.

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń i kursów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na adres poczty elektronicznej e-mail:biuro@kignkatowice.pl ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzieleń.
 3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w związku z realizacją czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwalonego statutu oraz realizacją zadań zleconych.
 4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub do podjęcia działań, na Pani/ Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 5. Dane osobowe udostępnione przez Panią / Pana nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, biuro rachunkowe).
 7. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
 8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice usług/ produktów, jak również w celach statycznych.
 3. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których będzie Pani/ Pan zobowiązana/ y.
 6. W przypadku, gdy warunkiem zawarcia umowy będzie podanie przez Panią/ Pana danych a na ich podanie nie wyrazi Pani/ Pan zgody, umowa nie będzie mogła być zawarta i zrealizowana.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.