kurs zarządcy i pośrednika

Chcesz poznać jak funkcjonuje rynek nieruchomości i  uzyskać praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami?  – z pewnością nasze kursy są dla Ciebie !

Jedyne w Polsce kursy zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami obejmujące minimum programowe Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w celu uzyskania licencji.

Nasi kursanci oprócz wiedzy teoretycznej nabywają wiele nowych umiejętności praktycznych, które z pewnością będą mogli wykorzystać w swojej pracy zawodowej. Ponadto, niewątpliwie istotnym elementem zajęć na kursach jest korzystanie z narzędzi rozwojowych persolog®, które umożliwiają świadome dokonywanie znaczących zmian w życiu zawodowym.

Profile persolog® wykorzystywane na naszych kursach, od kilku lat są stosowane także na wybranych kierunkach MBA.

!!! W przeciwieństwie do innych dostępnych kursów, tylko u nas otrzymacie ponad  100 godzin zajęć praktycznych z doświadczonymi praktykami !!!

Kursy prowadzimy stacjonarnie w formie warsztatów, w systemie weekendowym (sobota, niedziela).

Licencje KIGN wydaje się na wniosek uczestnika kursu po jego zakończeniu. Otrzymanie licencji skutkuje automatycznym wpisem do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości KIGN i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami KIGN.

     Rozpoczęcie zajęć: 15.04.2023 r.

Zobacz nasz film promocyjny

KOSZT KURSU *:
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI 2.400,00 zł
POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 2.400,00 zł
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI I POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI (kurs łączony) 3.7500,00 zł
* Opłaty za kurs praktyczny można dokonywać w systemie ratalnym (3 raty)

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA KATOWICE

Adama Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE

rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI nr 28 1050 1214 1000 0090 3068 9419

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ NAZWĘ KURSU


Program kursu zarządcy

Program kursu pośrednika

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat kursów ? Zadzwoń 662 243 859 lub napisz  biuro@kignkatowice.pl

kurs zapisy

KARTA ZGŁOSZENIA

kurs zarządcy/ pośrednika

KIGN DELEGATURA KATOWICE

2.400,00 zł brutto/ osoba

2.400,00 zł brutto/ osoba

3.750,00 zł brutto/ osoba

Dane osobowe 

Warunki uczestnictwa

 • Organizatorem kursu na licencję zarządcy nieruchomości/ pośrednika w obrocie nieruchomościami jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice.
 • Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa do Izby stanowi zawarcie wstępnej umowy pomiędzy KIGN Delegatura Katowice a Zgłaszającym. Integralnym załącznikiem karty zgłoszenia jest potwierdzenie wpłaty zadatku - opłaty wpisowej w wysokości 250,00 zł. W przypadku zapisu  na obydwa kursy, należy wnieść zadatek w wysokości 500,00 zł.
 • Zadatek zaliczany jest na poczet kwoty kursu.
 • Organizator kursu  zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania kursu na licencję zarządcy nieruchomości/ pośrednika w obrocie nieruchomościami.
 • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora kursu.
 • Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
 • W przypadku rezygnacji z kursu prosimy poinformować Organizatora min. 5 dni przed rozpoczęciem kursu, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@kignkatowice.pl
 • Brak uiszczenia zadatku skutkuje anulowaniem zgłoszenia na kurs.

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń i kursów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na adres poczty elektronicznej e-mail:biuro@kignkatowice.pl ze wskazaniem formy odpowiedzi i podaniem danych kontaktowych niezbędnych do jej udzieleń.
 3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w związku z realizacją czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, uchwalonego statutu oraz realizacją zadań zleconych.
 4. Przetwarzanie Pani/ Pana danych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub do podjęcia działań, na Pani/ Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 5. Dane osobowe udostępnione przez Panią / Pana nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, biuro rachunkowe).
 7. Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
 8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowice usług/ produktów, jak również w celach statycznych.
 3. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których będzie Pani/ Pan zobowiązana/ y.
 6. W przypadku, gdy warunkiem zawarcia umowy będzie podanie przez Panią/ Pana danych a na ich podanie nie wyrazi Pani/ Pan zgody, umowa nie będzie mogła być zawarta i zrealizowana.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.