ZAWIADOMIENIE
o Walnym Zgromadzeniu
Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami
Delegatura w Katowicach

Niniejszym, zwołuje się na dzień 21 czerwca 2024 r. o godzinie 12.00 Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Delegatury w Katowicach, które odbędzie się Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 (sala A4.20).

W związku z powyższym przedkładam do wiadomości planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatury:

  1. Przedstawienie przez Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach sprawozdania z działalności Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2023
  2. Zaakceptowanie sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2023
  3. Podjęcie uchwały nr 1/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku
  4. Podjęcie uchwały nr 2/2024 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Delegatury.
  5. Podjęcie uchwały nr 3/2024 w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

Swój udział w zebraniu prosimy zgłosić mailowo na adres biuro@kignkatowice.pl najpóźniej do 17.06.2024 r., podając: nazwę firmy, imię i nazwisko oraz stanowisko przedstawiciela. Na zebranie prosimy pamiętać o zabraniu pełnomocnictwa od reprezentowania firmy (dot. firm, w których sposób reprezentacji jest wieloosobowy).

wzor-pelnomocnictwa-3

 

Edyta Koster

Prezes Zarządu

Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Delegatura w Katowicach